นายวิชัย ถีระปราโมทย์
 
  ปณิธานการทำงานของ
นายก อบต.กาหลง
 
     
   
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  อาชีพในชุมชน
  รวมภาพ อบต.
 
     
   
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โครงสร้างส่วนราชการ
 
     
   
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
     
   
 
 
 
     
 
 
  พรบ. / พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
     
   
 
  แบบทดสอบความพึงพอใจ
 
     
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
     
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
 
     
 
     
     
 

ลักษณะที่ตั้ง
       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง   ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลกาหลง   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  อยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสาครประมาณ   18   กิโลเมตร  มีพื้นที่รวม   30.27   ตารางกิโลเมตร

 
ลักษณะภูมิประเทศ
       ตำบลกาหลง  ตั้งอยู่ติดชายทะเล  เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมถึง    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม  เหมาะที่จะทำนาเกลือ   การประมงชายฝั่ง   ผลิตกะปิ   และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
อาณาเขตติดต่อ
  ทิศเหนือ
ติดต่อกับ

ตำบลโรงเข้  

อำเภอบ้านแพ้ว              จังหวัดสมุทรสาคร
  ทิศใต้
ติดต่อกับ

ทะเลด้านอ่าวไทย   

อำเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร
  ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ

ตำบลบางโทรัด      

อำเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร
  ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ

ตำบลนาโคก          

อำเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร
 

การปกครอง
       มีเขตการปกครอง  รวม  8  หมู่บ้าน  ดังนี้
       1.   หมู่ที่          1         บ้านกาหลงบน                                     
       2.   หมู่ที่          2          บ้านกลาง                                      
       3.  หมู่ที่           3          บ้านล่าง                                         
       4.   หมู่ที่          4          บ้านนาขวาง                                 
       5.   หมู่ที่          5          บ้านนาขวาง                                         
       6.   หมู่ที่          6          บ้านท้องคุ้ง                                  
       7.   หมู่ที่          7          บ้านชายทะเล                                      
       8.   หมู่ที่          8          บ้านบน   

ประชากร
       ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านกาหลงบน

139

132

271

51

2.

บ้านกลาง

818

838

1,656

336

3.

บ้านล่าง

279

289

568

111

4.

บ้านนาขวาง

208

202

410

69

5.

บ้านนาขวาง

263

243

506

85

6.

บ้านท้องคุ้ง

315

304

619

116

7

บ้านชายทะเล

277

323

600

132

8

บ้านบน

227

237

464

83

รวม

2,526

2,568

5,094

983

 
โครงสร้างพื้นฐาน
     การคมนาคม
       การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน   มีรายละเอียด  ดังนี้
       1.  ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ   ถนนพระราม 2  (ธนบุรี – ปากท่อ)
       2.  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ถนนลงหินคลุก
       3.  ทางรถไฟ   สาย  มหาชัย – แม่กลอง
 
 

การประปา
บ่อบาดาล                จำนวน  12  บ่อ ครอบคลุมพื้นทีให้บริการทั่วทั้งตำบล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  หมู่  1   บ้านกาหลงบน จำนวน   2  บ่อ  
  หมู่  2   บ้านกลาง จำนวน   3  บ่อ  
  หมู่  3   บ้านล่าง จำนวน   1  บ่อ  
  หมู่  4   บ้านนาขวาง จำนวน   1  บ่อ  
  หมู่  5   บ้านนาขวาง จำนวน   1  บ่อ  
  หมู่  6   บ้านท้องคุ้ง จำนวน   1  บ่อ  
  หมู่  7   บ้านชายทะเล จำนวน   2  บ่อ  
  หมู่  8   บ้านบน จำนวน   1  บ่อ  
       

การไฟฟ้า
       จำนวนหมู่บ้านทั้ง   8   หมู่บ้าน   มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด

       
การโทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน   6   แห่ง    ตั้งอยู่บริเวณตามบริเวณดังกล่าว
  ปั้ม ปตท.    
  วัดกาหลง    
  สะพานข้ามคลองนาขวาง    
  ข้างโรงงาน ฟู๊ดเด็กซ์    
  ปากทางเข้าวัดกาหลง    
  บริเวณวัดนาขวาง    
       
หอกระจายข่าว       จำนวน   7    แห่ง    รายละเอียดดังนี้ ตั้งอยู่บริเวณ   วัดกาหลง
  ตั้งอยู่บริเวณ  แท้งค์น้ำ  ม.8  
  ตั้งอยู่บริเวณ  บ้านนายจง   ม.2  
  ตั้งอยู่บริเวณ  บ้านนายชอบ  ม.2  
  ตั้งอยู่บริเวณ  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  ม.3  
  ตั้งอยู่บริเวณ  วัดนาขวาง  
  ตั้งอยู่บริเวณ  วัดแก้วมงคล (ชายทะเล)   
       
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน มีจำนวน    4    แห่ง  ดังนี้
  ตั้งอยู่  หมู่ที่   1    บริเวณ  บ้านผู้ใหญ่  
  ตั้งอยู่  หมู่ที่   3    บริเวณ  ข้างทางรถไฟ  
  ตั้งอยู่  หมู่ที่   6    บริเวณ  บ้านตาบ๋อ  
  ตั้งอยู่  หมู่ที่   8    บริเวณ บ้านกำนัน  
       

 

     

การสาธารณะสุข
        มีสถานบริการสาธารณะสุข  จำนวน  1  แห่ง  คือสถานีอนามัยประจำตำบลกาหลง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บริเวณสถานีรถไฟกาหลง

 

การศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์      จำนวน      3     แห่ง   ดังนี้

   -  วัดกาหลง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  1 บ้านกาหลง
  -  วัดนาขวาง ตั้งอยู่  หมู่ที่  4 บ้านนาขวาง
  -  วัดแก้วมงคล (ชายทะเลกาหลง) ตั้งอยู่  หมู่ที่   7 บ้านชายทะเล
       
ศาลเจ้า               จำนวน      4     แห่ง   ดังนี้
  -  ศาลพ่อปูปากคลองนาขวาง ตั้งอยู่  หมู่ที่   1 บ้านกาหลง
  -   ศาลเจ้าพ่อกิมท้ง ตั้งอยู่  หมู่ที่   7 บ้านชายทะเล
  -   ศาลพ่อแกะ ตั้งอยู่  หมู่ที่   7 บ้านชายทะเล
  -   ศาลตาหลวง ตั้งอยู่  หมู่ที่   7 บ้านชายทะเล
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกาหลงดังนี้
  คลองสุนัขหอน ตั้งอยู่ ม.2
  คลองทุ่ง นาขวาง  
  คลองตาเที่ยง ทางรถไฟ กาหลง  
  คลองนาขวาง นาขวาง  
  คลองขุด นาขวาง  
  คลองตาติ่ง  ตั้งอยู่  ม.6  บ้านท้องคุ้ง
  คลองคุณหลวง ตั้งอยู่  ม.3
  คลองกาหลง ตั้งอยู่  ม.8  
  คลองตาต้อ ตั้งอยู่  ม.6  
  คลองบางพลีน้อย ตั้งอยู่  ม.6  
       
ด้านสังคม
การจัดการศึกษา
  มีสถานศึกษาสังกัด  สพฐ.  จำนวน  3  แห่ง
  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  ศูนย์
       

การสาธารณะสุข
       มีสถานบริการสาธารณะสุข  จำนวน  1  แห่ง  คือสถานีอนามัยประจำตำบลกาหลง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บริเวณสถานีรถไฟกาหลง

       
       

การรักษาความสงบเรียบร้อย
มีศูนย์ อปพร.  จำนวน  1  ศูนย์

 

ด้านเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ดังนี้

  -   ทำการประมง    
  -   ทำนาเกลือ    
  -   เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและน้ำจืด    
  -   อาชีพรับจ้าง    
  -   ค้าขาย    
  -   รับราชการ    
  -   ประกอบธุรกิจส่วนตัว    
         
หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
  -   ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน            2            แห่ง
  -   อู่ซ่อมรถ จำนวน            2            แห่ง 
  -   ร้านเสริมสวย จำนวน            5            แห่ง
  -   ฟาร์มเลี้ยงปลา จำนวน            3            แห่ง  
  -   โกดังเก็บเกลือ จำนวน            4            แห่ง
  -   โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน            14          แห่ง