นายวิชัย ถีระปราโมทย์
 
  ปณิธานการทำงานของ
นายก อบต.กาหลง
 
     
   
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  อาชีพในชุมชน
  รวมภาพ อบต.
 
     
   
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โครงสร้างส่วนราชการ
 
     
   
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
     
   
 
 
 
     
 
 
  พรบ. / พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
     
   
 
  แบบทดสอบความพึงพอใจ
 
     
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
     
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
 
     
 
     
     
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2553

 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

ด้านเศรษฐกิจชุมชน  คุณธรรมจริยธรรม และด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ระหว่างวันที่ 23-26 เดือนกันยายน พ.ศ.2553  ณ จังหวัดอุบลราชธานี

 

หลักการและเหตุผล

                เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

                ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม  จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

                การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นมาก ในการพัฒนาองค์กร การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

               องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน  คุณธรรมจริยธรรม และด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  ได้มีความรู้เพิ่มเติม ในด้านการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   และมีโอกาสศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบในเรื่องบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นการเปิดโลกทัศน์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน  ประสานความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป

 วัตถุประสงค์

                 1.   เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน และสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการดำเนินงานขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

          2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน  ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ   เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและชุมชน

                 3.   เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ประสบการณ์การทำงาน พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เสริมสร้างความสามัคคี  ความสัมพันธ์อันดี   ระหว่างคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ผู้นำชุมชนท้องถิ่น  และพนักงานส่วนตำบล  ที่เข้าร่วมโครงการ

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

 ระยะเวลาดูงาน

                 ระหว่างวันที่   23 26   เดือนกันยายน    พ.ศ. 2553  รวม  4  วัน 
กิจกรรมย้อนหลัง
โครงการ “ภูมิคุ้มกันป้องกันภัยยาเสพติด และโรคเอดส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ “สุขภาพดี เริ่มที่โรงเรียน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ “แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลกาหลง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลกาหลง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกาหลง ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการ"ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 (2)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>