นายวิชัย ถีระปราโมทย์
 
  ปณิธานการทำงานของ
นายก อบต.กาหลง
 
     
   
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  อาชีพในชุมชน
  รวมภาพ อบต.
 
     
   
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โครงสร้างส่วนราชการ
 
     
   
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
     
   
 
 
 
     
 
 
  พรบ. / พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
     
   
 
  แบบทดสอบความพึงพอใจ
 
     
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
     
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
 
     
 
     
     
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2553

 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

ด้านเศรษฐกิจชุมชน  คุณธรรมจริยธรรม และด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ระหว่างวันที่ 23-26 เดือนกันยายน พ.ศ.2553  ณ จังหวัดอุบลราชธานี

 

หลักการและเหตุผล

                เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

                ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม  จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

                การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นมาก ในการพัฒนาองค์กร การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

               องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน  คุณธรรมจริยธรรม และด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  ได้มีความรู้เพิ่มเติม ในด้านการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   และมีโอกาสศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบในเรื่องบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นการเปิดโลกทัศน์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน  ประสานความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป

 วัตถุประสงค์

                 1.   เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน และสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการดำเนินงานขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

          2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน  ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ   เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและชุมชน

                 3.   เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ประสบการณ์การทำงาน พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เสริมสร้างความสามัคคี  ความสัมพันธ์อันดี   ระหว่างคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ผู้นำชุมชนท้องถิ่น  และพนักงานส่วนตำบล  ที่เข้าร่วมโครงการ

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

 ระยะเวลาดูงาน

                 ระหว่างวันที่   23 26   เดือนกันยายน    พ.ศ. 2553  รวม  4  วัน 
กิจกรรมย้อนหลัง
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกาหลง ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการ"ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 (2)
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 (1)
รายนามผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
ทำความสะอาดถนนวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>